Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Kiedy taka forma rozliczeń z fiskusem się opłaca?

By móc rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy, należy złożyć pisem­nie oświadczenie o wybo­rze tej formy opodatkowania. Kieruje się je do naczelni­ka urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania, w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności – nie później jednak niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu. Możliwy jest również bezpośredni wybór rozliczania ryczałtem przychodów z działalności na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Kontynuując działalność w la­tach następnych nie trzeba już składać żadnych oświad­czeń. Chy­ba, że ktoś zrezygnuje z ryczałtu, aby wybrać inną formę opodat­kowania. Natomiast, jeżeli przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć oświadczenie naj­później do 20 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy działalność jest lub ma być prowadzona w formie spółki, oświadczenie takie powinni zło­żyć wszyscy wspólnicy – każdy w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca za­mieszkania.

Kto nie może rozliczać się ryczałtem?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.), z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem wszystkich tych, którzy:

  • prowadzą: aptekę, lombard, kantor, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • udzielają pożyczek pod zastaw,
  • wytwarzają wyroby opodatko­wane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elek­trycznej z odnawialnych źró­deł energii),
  • wykonują wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
  • wykonują usługi wymie­nione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią­ganych przez osoby fizyczne (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
  • rozpoczynają działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy – takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywa­ła w ramach stosunku pracy. W przypadku, gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo też uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i – poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego – musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Kontynuując działalność w la­tach następnych, można pozostać przy ryczałcie tylko wtedy, gdy przychód z działalności gospodar­czej nie przekroczył w roku po­przednim równowartości 150 tysięcy euro. Jeśli działalność jest prowa­dzona w formie spółki, kwota ta dotyczy sumy przychodów wspól­ników. Te same zasady stosuje się odpowiednio do wszystkich firm, które chcą zmienić formę swojego opodatkowania na ryczałt.

Nasze Biuro Rachunkowe rozliczy Ciebie Ryczałtem Ewidencjonowanym

ZŁOŻ ZLECENIE