Bardzo często zdarza się tak, że istotne z punktu widzenia firmy umowy zawiera się przy okazji zwyczajowego obiadu / lunchu czy kolacji z klientem. Biznes w dzisiejszych czasach opiera się na relacjach na granicy formalnej i nieformalnej znajomości. Dobry kontakt z klientem często pomaga uzyskać korzystny kontrakt, i zdobyć zaufanie. Jednak czy wydatki na takie spotkanie można zaliczyć w koszty?W 2007r, pojawiła się znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wraz z nią pojawiły się rozbieżne interpretacje dotyczące kwestii uznania wydatku na kolację biznesową za koszt uzyskania przychodu. Niestety – z punktu widzenia przedsiębiorców – organy podatkowe podważają takie wydatki.

Koszty uzyskania przychodu

Przepisy podatkowe kosztami uzyskania przychodu definiują wydatki, które ponosi się w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem od tej zasady są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, a więc zakup żywności i napojów (w tym alkoholowych).

Aby wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, najważniejsze jest rozstrzygnięcie czy zaproszenie kontrahenta na obiad może zostać uznane za koszt reprezentacyjny.

Koszty reklamy i reprezentacji

Problem leży w definicji a raczej braku zdefiniowania pojęć stanowiących o tym co dokładnie jest lub nie, wydatkiem reprezentacyjnym. Jest to podstawowa przyczyna kwestionowania przez organy podatkowe wydatków na obiady z klientem, które często nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

W wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11) NSA uznał wydatki na poczęstunki i obiady biznesowe za koszty uzyskania przychodu. W stanie faktycznym Spółka prowadziła działalność w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Podczas organizowanych przez Spółkę spotkań biznesowych z kontrahentami prowadzone były wielogodzinne negocjacje. W czasie spotkań Spółka zapewniała swoim kontrahentom posiłek w restauracji bądź w swojej siedzibie. Sąd uznał, iż działania Spółki służyły stworzeniu odpowiedniego klimatu, który bez wątpienia przyczyniał się do zwiększenia przychodu. Na zakwalifikowanie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu nie ma wpływu miejsce ich ponoszenia.

Sąd uznał, że jedynie takie wydatki, których jedynym celem jest poprawa wizerunku firmy, mogłyby zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodu jako wydatki na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). W ocenie Sądu nie miało to jednak  miejsca w przedstawionej sprawie. Podobne stanowisko przedstawił NSA w wyroku z dnia 16 października 2013 r. (II FSK 2442/13).

Pomimo tego interpretacje indywidualne Dyrektorów Izb Skarbowych potrafią stać w sprzeczności z tym wyrokiem.

Zapadłe wcześniej wyroki zazwyczaj opowiadały się za uznaniem zakupu usług gastronomicznych podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, bez względu na miejsce zakupu tych usług, za koszty reprezentacji, a więc koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2772/10; z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2341/10; z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1978/10; z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2101/10; publik. CBOSA).

W związku z tym warto zasięgnąć porady dobrego biura rachunkowego, które orientować się będzie jakie decyzje w tego typu sytuacjach podejmowane są w lokalnych organach podatkowych.
Pomocny okaże się też kontakt z doradą podatkowym.