KPiR jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej.

W KPiR księguje się:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody)
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Kto musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.
Kto może zostać zwolniony z prowadzenia księgi?
  • Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi w szczególnych sytuacjach. Należą do nich: stan zdrowia oraz wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności.
  • W takim przypadku podatnik składa pisemny wniosek w urzędzie skarbowym (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać.

Tutaj można przeczytać pełen tekst rozporządzenia ministra w sprawie KPiR.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Nasze Płockie Biuro Rachunkowe chętnie poprowadzi dla Ciebie Twoje Księgi Przychodów i Rozchodów

ZŁOŻ ZLECENIE